ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

../images/ED.jpg ಜಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ,ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕಾರ್ಯನಿವಾ೯ಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ನಂದನಕುಮಾರ ಜೆ ವಿ ಕಾರ್ಯನಿವಾ೯ಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕ ವ ಶಿ ಸಂ ಸಂ

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶ:

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ೯ರವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಗ೯, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ೯  ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 818 ಮೊರಾಜಿ೯ ದೇಸಾಯಿ/ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ / ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊರಾಜಿ೯ ದೇಸಾಯಿ/ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂವ೯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನಾ೯ಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ೯ರದ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಷ೯ದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
» 6Th Application Form 2019
»provisional principals seniority list as on 01.02.2018
»provisional combined assistent teachers seniority list as on 01.02.2018
»provisional Second Division Assistent(SDA) seniority list asm on 01.02.2018
»SSLC Model papers 2018
»6th Entrance model paper 2018
ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪರಿಚಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಬೌಧ್ಧಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಗುವಿನ ಸವಾ೯ಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ

..ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ.