WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

ಕಾರ್ಯನಿವಾ೯ಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಿನಾಂಕ:13 -07-2014 ರಿಂದ)

ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ನಾಗಾ ನಾಯ್ಕ   ಕೆ. ಎ. ಎಸ್ (ಸೂಪರ್ ಟೈಂ ಸ್ಕೇಲ್)

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ :

ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳು