ವೇತನೆ ಮತ್ತು ಗೋಷ್ವಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ವಿವರಗಳು
ವೇತನೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆಗಸ್ಟ್ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ
ಗೋಷ್ವಾರೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯ
ಶಾಲೆ ಪ್ರಕಾರ
ಗೋಷ್ವಾರೆ
ವಿವರಗಳು
ಗೋಷ್ವಾರೆ
ವಿವರಗಳು
ವಿವರಗಳು
1

82-ಪ.ಜಾ-ಕಿ.ರಾ.ಚೆ.ವ.ಶಾ.
(2225-01-102-0-08(P) 

2
24-ಎಜುಕೇಶನ್-ಪ.ಜಾ-ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್
2225-01-277-0-64(NP)
3

53-ಮೊ.ದೇ.ವ.ಶಾ.-ಪ.ಜಾ-ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್
2225-01-277-0-65(NP)

4
101-ಮೊ.ದೇ.ವ.ಶಾ.-ಪ.ಜಾ-ಪ್ಲಾನ್
2225-01-277-0-65(P) 
5
33-ಮೊ.ದೇ.ವ.ಶಾ.-ಪ.ವ.-ಪ್ಲಾನ್
2225-02-277-0-37(P) 
6
33-ಕಿ.ರಾ.ಚೆ.ವ.ಶಾ.-ಪ.ವ. ಪ್ಲಾನ್
2225-02-283-0-02(P) 
7
04- ಹುತಾತ್ಮ -ಸಾಮಾನ್ಯ
2225-03-277-2-77(P) 
--
--
8
132-ಮೊ.ದೇ.ವ.ಶಾ.-ಹಿಂ.ವ.-ಪ್ಲಾನ್
2225-03-277-2-79(P) 
9
04-ಏಕಲವ್ಯ-ಪ.ವ.
10 29-ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು    
11 04-ಪಿಯು_ಏಕಲವ್ಯ-ಪ.ವ.      
12 02-ಅಬಿವಾಪೇ-ಪ.ಜಾ      
13 49-ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ      
14 ಡಬಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೇತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು