ಮಾಹಿತಿಅಧಿಕಾರಿಗಳುವಿವರಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಪದನಾಮ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ) 080 - 22283366
2
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ ) 080 - 22283366
3
ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 - 22283366

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ & ವಿವಿಧ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Sl. No
ವಿಭಾಗ
ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)ಎ
ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)
1
ಆಡಳಿತ
ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ
ಆಡಳಿತ ಫೈಲ್ಗಳು
2
ಶಿಕ್ಷಣ
3