ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 6 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ

 http://eproc.karnataka.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು