SSLC- Exam Preparation for Science Subject

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ೯ರವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಗ೯, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ೯  ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 824 ಮೊರಾಜಿ೯ ದೇಸಾಯಿ/ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ / ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೊರಾಜಿ೯ ದೇಸಾಯಿ/ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂವ೯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನಾ೯ಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ೯ರದ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಷ೯ದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

PRIVACY POLICY COPYRIGHT POLICY Last Updated:12.30PM 11/05/2020
SITE HOSTED BY:

SITE HOSTED BY:
National Informatics Centre
Bengaluru

CREATED & MAINTAINED BY:
Karnataka Residential Educational Institutions Society
Bengaluru
Hit Count: counter free